Get Adobe Flash player

เกษตรอำเภอ


นายสินาด  อำนักมณี
เกษตรอำเภอห้วยยอด

ข้อมูลอำเภอ

รายงานการประชุมประจำเดือน

 • มกราคม 
 • กุมภาพันธ์
 • มีนาคม
 • เมษายน
 • พฤษภาคม
 • มิถุนายน
 • กรกฎาคม
 • สิงหาคม
 • กันยายน
 • ตุลาคม
 • พฤศจิกายน
 • ธันวาคม 


วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด โดยนายสินาด อำนักมณี เกษตรอำเภอห้วยยอด และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดทำสัญญายืมเงินระหว่างคณะกรรมการระดับชุมชน กับคณะกรรมการกลุ่มสมาชิกในชุมชน อำเภอห้วยยอด ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้พระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งมีคณะกรรมการกลุ่มในชุมชนทั้ง 43 โครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 90 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน นายประสพ ทองประดับ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการฯ กลุ่มเลี้ยง ปลานิลในบ่อดินชุมชนวังคีรี ลงพื้นที่บ้านเขานายพัน หมู่ที่ 3 ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ในการปรับพื้นที่รอบสระน้ำเพื่อเลี้ยงปลาในบ่อดินการตอบรับของแรงงานเกษตรกรได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี


วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน นางนันทพร พลเดช ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการฯ กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ชุมชนวังคีรี ได้ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านจากรุ่นสู่รุ่นในการถ่ายทอดการจัดตอกไม้ไผ่สำหรับเลี้ยงไก่ไข่ ในพื้นที่ หมู่ที่6 ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง ซึ่งได้จัดเตรียมพื้นที่และช่วยเหลือกันในการเตรียมสถานที่ตามโครงการดังกล่าววันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายสินาด อำนักมณี เกษตรอำเภอห้วยยอด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมจัดทำเวทีชุมชน เพื่อรับทราบความต้องการของชุมชน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ตำบลห้วยนาง ตำบลในเตา ตำบลบางดี ตำบลลำภูรา และตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง


วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายสินาด อำนักมณี เกษตรอำเภอห้วยยอด พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.วิทพงศ์ ขำวิชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ วัดกาญจนบริรักษ์ (วัดโคกแค) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มีผู้เข้าร่วมประชุม 68 ราย


วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นายสินาด อำนักมณี เกษตรอำเภอห้วยยอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด ประชุมชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเท้า ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม ณ ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายสินาด อำนักมณี เกษตรอำเภอห้วยยอด มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.โสธร เกิดแก้ว นางวรรณดี อนุรัตน์ นางสาวอลิตา เบี้ยขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายธีรพงษ์ ขาวสุด พัฒนากรตำบลบางดี ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกข้าวไร่ ณ แปลงสาธิต หมู่ที่ 3 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มีผู้เข้าร่วม 40 คน