เกษตรอำเภอ

- ว่าง -เกษตรอำเภอห้วยยอด

ข้อมูลอำเภอ

รายงานการประชุมประจำเดือน

 • มกราคม 
 • กุมภาพันธ์
 • มีนาคม
 • เมษายน
 • พฤษภาคม
 • มิถุนายน
 • กรกฎาคม
 • สิงหาคม
 • กันยายน
 • ตุลาคม
 • พฤศจิกายน
 • ธันวาคม


การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตกร       วันที่ 12 ตุลาคม 2561  นายสมเดช ว่องทั่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอห้วยยอด มอบหมายให้ นางสาวกรกช เรืองศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวกชกมล ปิ่นแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่บ้านหารจีนเค้า หมู่ที่5 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อส่งมอบลังผึ้งและอุปกรณ์โครงการเลี้ยงผึ้งโพรงชุมชนลำภูรา กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงชุมชนลำภูรา อำเภอห้วยยอด โดยมีนายขจร หางาน เป็นประธานส่งมอบ พร้อมกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 180 ราย


    วันที่ 11 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด โดยนายสมเดช ว่องทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอห้วยยอด มอบหมายให้ นายสหชัย เสาวิไล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ว่าที่ร้อยตรี โสธร เกิดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวอลิตา เบี้ยขาว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่บ้านคลองคุ้ย หมู่ที่ 3 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อส่งมอบลังผึ้งและอุปกรณ์โครงการเลี้ยงผึ้งโพรงชุมชนปากแจ่ม กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงชมชนปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด โดยมี นายบัณฑิต สงเพชร กำนันตำบลปากแจ่ม เป็นประธานส่งมอบ นายวิเชียร หมื่นละม้าย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลปากแจ่ม และนายสมคิด นาเลื่อน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 เข้าร่วมประชุม พร้อมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 131 ราย


    วันที่ 5 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด โดยนายสมเดช ว่องทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอห้วยยอด มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี โสธร  เกิดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายสหชัย  เสาวิไล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นางสาวอลิตา  เบี้ยขาว  นางสาวกชกมล  ปิ่นแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ส่งมอบลังผึ้งจำนวน 217 ลัง ให้กับสมาชิกในโครงการเลี้ยงผึ้งโพรงชุมชนบางดี  จำนวน 31 ราย และวางแนวทางในการดำเนินงานเพื่อต่อยอดโครงการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป


 

    วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด โดยนายสมเดช ว่องทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอห้วยยอด มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วิทพงศ์ ขำวิชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน แปรรูปอาหาร บ้านห้วยหลุด ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่จะร่วมกันจัดตั้งกลุ่ม เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง