Get Adobe Flash player

เกษตรอำเภอ


นายสินาด  อำนักมณี
เกษตรอำเภอห้วยยอด

ข้อมูลอำเภอ

รายงานการประชุมประจำเดือน

 • มกราคม 
 • กุมภาพันธ์
 • มีนาคม
 • เมษายน
 • พฤษภาคม
 • มิถุนายน
 • กรกฎาคม
 • สิงหาคม
 • กันยายน
 • ตุลาคม
 • พฤศจิกายน
 • ธันวาคม


ข่าวย้อนหลัง


 • วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายสินาด อำนักมณี เกษตรอำเภอห้วยยอด มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.โสธร เกิดแก้ว นางวรรณดี อนุรัตน์ นางสาวอลิตา เบี้ยขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายธีรพงษ์ ขาวสุด พัฒนากรตำบลบางดี ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกข้าวไร่ ณ แปลงสาธิต หมู่ที่ 3 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มีผู้เข้าร่วม 40 คน

 • วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายสินาด อำนักมณี เกษตรอำเภอห้วยยอด มอบหมายให้ นายสมเดช ว่องทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ชี้แจงขับเคลื่อนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

 • วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายสินาด อำนักมณี เกษตรอำเภอห้วยยอด มอบหมายให้ นางสาวอลิตา เบี้ยขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและ ว่าที่ ร.ต.โสธร เกิดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งต่อ บ้านท่าประดู่ ประชุมราษฎร เพื่อทำประชาคม หมู่บ้าน และชี้แจงระเบียบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 55 ราย

 • วันที่ 6 มิถุนายน 2560 นายวิโรจน์ อินสว่าง นายอำเภอห้วยยอด เป็นประธาน ในการประชุมเตรียมความพร้อม     ในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) วันเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  ปี 2560   ณ    ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านนายฉัตรชัย รัตวิวัฒนาพงศ์ ม.6 ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยมีนายสินาด อำนักมณี เกษตรอำเภอห้วยยอด ชี้แจงลำดับขั้นตอนในการจัดงานและมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน

 • วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นายสินาด อำนักมณี เกษตรอำเภอห้วยยอด พร้อมด้วย นายสมเดช ว่องทั่ง นายสหชัย เสาวิไล และนางสาวอลิตา เบี้ยขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกร นายสุทิน กายะชาติ หมู่ 7 ต.ปากคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ซึ่งใช้พื้นว่างประมาณ 1 งาน ปลูกองุ่น สายพันธุ์ บิวตี้ ซีดเลท (Beauty seedless) รายแรกในจังหวัดตรัง นายสุทินได้มีการวางแผนขยายการผลิตเพิ่ม เป็น 1 ไร่ เพื่อขายต้นพันธุ์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรแนวใหม่ ของจังหวัด
 • วันที่  21 เมษายน 2560  นายสินาด อำนักมณี  เกษตรอำเภอห้วยยอด พร้อมด้วย   ว่าที่ ร.ต.วิทพงศ์ ขำวิชา   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  และนางสาวอลิตา เบี้ยขาว   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด ในการทำกิจกรรมการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 30 ตัน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดตรัง  มาให้คำแนะนำขั้นตอนในการทำ  มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 25 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพปาล์มน้ำมัน ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 • วันที่  21  เมษายน  2560  นายสินาด  อำนักมณี  เกษตรอำเภอห้วยยอด  ได้มอบหมายให้  นายสหชัย เสาวิไล และนางวรรณดี อนุรัตน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเข้าร่วมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชนที่เข้าอบรมในโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ  รักษ์ป่า โดยมีเยาวชนเข้าร่วม 70 คน  ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.1 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
 • วันที่ 19 เมษายน 2560 นายสินาด อำนักมณี เกษตรอำเภอห้วยยอด เป็นประธานในการทำกิจกรรมของสมาชิกศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพปาล์มน้ำมันอำเภอห้วยยอดโดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตรัง มาวิเคราะห์ดินให้แก่สมาชิกเกษตรกร 65 ราย ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพปาล์มน้ำมัน ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน้า   1234567