Get Adobe Flash player

เกษตรอำเภอ


นายสินาด  อำนักมณี
เกษตรอำเภอห้วยยอด

ข้อมูลอำเภอ

รายงานการประชุมประจำเดือน

 • มกราคม 
 • กุมภาพันธ์
 • มีนาคม
 • เมษายน
 • พฤษภาคม
 • มิถุนายน
 • กรกฎาคม
 • สิงหาคม
 • กันยายน
 • ตุลาคม
 • พฤศจิกายน
 • ธันวาคม


จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

 •  ตำบลเขากอบ   


หัคกรรมแปรรูปไม้เทพธาโร
นางสุภาพ  พลการ


การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
นายสุวรรณ  เขตตะเคียน


 • ตำบลเขาปูน


ธนาคารหมู่บ้าน
นายสุนทร  จิรสัมปทา


การทำยาดม ยาหม่อง
นางสาวปรีดา  จิตรอักษร


 • ตำบลท่างิ้ว


การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
นายประจวบ  มืดมนต์


การซื้อขายน้ำยางสด
นายวิวัฒน์  แกล้วกล้า


การเลี้ยงปลาในกระชัง
นายจรัล  ไข่คล้าย

 • ตำบลนาวง


ไร่นาสวนผสม
นายประวิทย์  ชูเศษ


การเพาะเห็ดนางฟ้า
นางดรุณี  คีรีรักษ์


 • ตำบลในเตา


การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
นายสมยศ  ขวัญแก้ว


เศรษฐกิจพอเพียง
นายยุทธชาติ  มุณีโน


 • ตำบลบางกุ้ง


การทำการเกษตรแบบพอเพียง
นายส่อง  พลเดช


การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
นายหมาด  คงอินทร์


การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
นายเชย  คงชูศรี

 • ตำบลบางดี


การทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด
นายลาภ  ชูเมือง


การผลิตแก๊สชีวภาพ
นายสำราญ  จันทร์วิโรจน์



 • ตำบลปากคม


การเลี้ยงแพะและโค
นางอรทิพา  เทพชู


ธนาคารหมู่บ้าน
นายไพศาล  ใฝ่สุข


 • ตำบลวังคีรี


การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน
นายนพพร  อ่อนชื่นจิตร


การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
นายสวัสดิ์  พลเดช


 • ตำบลหนองช้างแล่น


การทำการเกษตรแบบพอเพียง
นางปราณี  รัศมี


การเลี้ยงผึ้งโพรง
นายเปลื้อง  ช่วยรุย


 • ตำบลเขาขาว

 
น้ำหมักชีวภาพ
นายภานุพงศ์  เลิศมงคลวิศิษฎ์


การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
นายศุภโยค  สุขาพันธ์


 • ตำบลทุ่งต่อ


การเพาะเห็ดฟาง
นางสุภา  เกตุแก้ว


การปลูกฝรั่งไร้เมล็ด
นายณรงค์เดช  ทองมี


 • ตำบลห้วยนาง


การแกะสลักรูปหนังตะลุง
นายสุวิทย์  ชูศรี


การผลิตน้ำพริกแก
นายวิเชียร  ช่วยรักษ์


การทำขนมอบ
นางสั้น  สังข์สุวรรณ

 • ตำบลห้วยยอด


ปาล์มน้ำมัน
นายสุนันท์  บัวทอง


การเพาะเห็ดครบวงจร
นางสุณีย์  ปิยดิลก


 • ตำบลปากแจ่ม


เกษตรผสมผสาน
นายจำรัส  โชติรัตน์



 • ตำบลลำภูรา


ธนาคารหมู่บ้าน
นายอนันต์  ชูงาน