Get Adobe Flash player

เกษตรอำเภอ


นายสินาด  อำนักมณี
เกษตรอำเภอห้วยยอด

ข้อมูลอำเภอ

รายงานการประชุมประจำเดือน

 • มกราคม 
 • กุมภาพันธ์
 • มีนาคม
 • เมษายน
 • พฤษภาคม
 • มิถุนายน
 • กรกฎาคม
 • สิงหาคม
 • กันยายน
 • ตุลาคม
 • พฤศจิกายน
 • ธันวาคม


ประวัติอำเภอห้วยยอด

         อำเภอห้วยยอด เป็นอำเภอเก่าแก่อำเภอหนึ่งในจังหวัดตรัง ที่มีชื่อเรียกว่า "ห้วยยอด" เนื่องมาจากภูมิประเทศของอำเภอห้วยยอด โดยคำว่า "ห้วย" หมายถึง ลำห้วยต่าง ๆ ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำตรัง อันเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดที่พาดผ่านพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของอำเภอ ส่วนคำว่า "ยอด" หมายถึง ยอดเขาที่เรียงรายตลอดแนวทางด้านทิศตะวันออกของอำเภอ ซึ่งเรียกว่า ภูเขาบรรทัด โดยพื้นที่ห้วยน้ำและยอดเขาสลับกันไปมา จึงได้เรียกว่าห้วยยอดมาจนปัจจุบัน

         จากข้อมูลที่ค้นพบตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พื้นที่ปกครองของอำเภอห้วยยอดถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำตรัง ได้แก่ บ้านเขาปินะ บ้านบางกุ้ง บ้านท่าประดู่ บ้านควน บ้านหนองหงษ์ บ้านเขาขาด บ้านหนองไม้แก่น บ้านหนองแค และพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำตรังบางส่วน ได้แก่ บ้านในเตา ขึ้นอยู่กับเมืองนครศรีธรรมราช ส่วนพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำตรังส่วนใหญ่ ขึ้นอยู่กับเมืองตรัง

       ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์เสด็จประพาสเมืองตรัง ปรากฏว่ามีกรรมกรจีนจำนวนมากจากเกาะปีนัง เข้ามาทำเหมืองแร่ดีบุกที่บ้านท่ามะปราง ทำให้ชุมชนบริเวณนั้นเจริญมากขึ้น และเกิดตลาดแห่งแรกที่บ้านท่ามะปราง ต่อมามีเรือขุดแร่ของฝรั่งมาทำการขุดแร่แถวหน้าวัดห้วยยอด จึงทำให้ชุมชนบริเวณอำเภอห้วยยอดเจริญขึ้นตั้งแต่นั้นมา

        ต่อมา พ.ศ. 2423 ทางราชการได้โอนเมืองตรังไปขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ จึงได้โอนพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำตรังมาขึ้นกับเมืองตรังด้วย ทำให้เกิดแขวงขึ้น 4 แขวง คือ แขวงบางกุ้ง แขวงบ้านนา แขวงปากคม แขวงเขาขาว จนกระทั่งปี พ.ศ. 2430 จึงได้รวมท้องที่บ้างส่วนของเมืองนครศรีธรรมราชทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำตรังเป็น อำเภอเขาขาว ขึ้น โดยตั้งที่ว่าการอำเภอที่ตำบลเขาขาว ต่อมาจึงได้ย้ายที่ทำการอำเภอมาตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำพราย ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอในปัจจุบันนี้ แต่ยังเป็นชื่ออำเภอเขาขาว ต่อมาได้แยกพื้นที่ตำบลน้ำพรายบริเวณที่ตั้งที่ว่าการอำเภอออกมาตั้งเป็นตำบลใหม่ ให้ชื่อว่า "ตำบลห้วยยอด" ดังนั้นในปี พ.ศ. 2455 จึงเปลี่ยนชื่ออำเภอเป็น อำเภอห้วยยอด เพื่อให้ตรงกับชื่อตำบลที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ ในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอเขาขาวอีกครั้ง และในปี พ.ศ. 2482 จึงได้เปลี่ยนมาเป็นอำเภอห้วยยอดจนกระทั่งปัจจุบัน

       เดิมเขตการปกครองในจังหวัดตรังมีเพียง 6 อำเภอ และอำเภอห้วยยอดเป็นอำเภอเดียวที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเล เนื่องพื้นฐานเศรษฐกิจของอำเภอห้วยยอดมาจากการทำเหมืองแร่ดีบุก เมื่อจำนวนประชากรมากขึ้น จึงได้มีการแยกส่วนการปกครองของจังหวัดเพิ่มขึ้น และเมื่อ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2534 ได้แยกส่วนหนึ่งของอำเภอห้วยยอด ได้แก่ ตำบลควนเมา ตำบลคลองปาง ตำบลหนองบัว ตำบลหนองปรือ และตำบลเขาไพรออกไปเป็นอำเภอรัษฎา ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยภูมิศาสตร์

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอห้วยยอดตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางขัน (จังหวัดนครศรีธรรมราช) และอำเภอรัษฎา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอทุ่งสง อำเภอชะอวด (จังหวัดนครศรีธรรมราช) อำเภอป่าพะยอม และอำเภอศรีบรรพต (จังหวัดพัทลุง)
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองตรัง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอวังวิเศษ
ภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นที่ดอนลาดจากเทือกเขาบรรทัดทางทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศเหนือ

ภูเขา เป็นภูเขาจากทิวเขาบรรทัด ส่วนใหญ่อยู่ในตำบลในเตา ตำบลท่างิ้ว ตำบลเขาปูน และตำบลปากแจ่ม

แม่น้ำ ได้แก่ แม่น้ำตรัง ซึ่งต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาบรรทัด ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ไหลผ่านตำบลต่าง ๆ ของอำเภอห้วยยอด หลายตำบล ผ่านอำเภอเมืองตรังและอำเภอกันตังออกทะเลด้านมหาสมุทรอินเดีย ราษฎรสามารถใช้ในเกษตรกรรม และในฤดูฝนเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำหลากผ่านแม่น้ำตรังทำให้เกิดอุทกภัยในตำบลต่าง ๆ ของอำเภอ

อำเภอห้วยยอดอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดตรัง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 28 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยยอดในเขตเทศบาลตำบลห้วยยอด ตัวอำเภอมีพื้นที่ประมาณ 762.63 ตารางกิโลเมตร

ภูมิอากาศ

พื้นที่อำเภอห้วยยอดได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออก ฝนจะเริ่มตกประมาณเดือนพฤษภาคม และจะมีฝนตกระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม เป็นการเข้าสู่ฤดูฝน ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะย่างเข้าสู่ฤดูร้อนไปจนถึงเดือนมิถุนายน


การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอห้วยยอดแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 ตำบล 133 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ห้วยยอด (Huai Yot) 5 หมู่บ้าน

2. หนองช้างแล่น (Nong Chang Laen) 12 หมู่บ้าน

3. บางดี (Bang Di) 12 หมู่บ้าน

4. บางกุ้ง (Bang Kung) 9 หมู่บ้าน

5. เขากอบ (Khao Kop) 12 หมู่บ้าน

6. เขาขาว (Khao Khao) 7 หมู่บ้าน

7. เขาปูน (Khao Pun) 7 หมู่บ้าน

8. ปากแจ่ม (Pak Chaem) 7 หมู่บ้าน

9.ปากคม (Pak Khom) 7 หมู่บ้าน

10.ท่างิ้ว (Tha Ngio) 8 หมู่บ้าน

11.ลำภูรา (Lamphu Ra) 10 หมู่บ้าน

12.นาวง (Na Wong) 11 หมู่บ้าน

13.ห้วยนาง (Huai Nang) 8 หมู่บ้าน

14.ในเตา (Nai Tao) 4 หมู่บ้าน

15.ทุ่งต่อ (Thung To) 8 หมู่บ้าน

16.วังคีรี (Wang Khiri) 6 หมู่บ้านท้องที่อำเภอห้วยยอดประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 แห่ง ได้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลห้วยยอด ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลห้วยยอดและบางส่วนของตำบลเขาปูนและบางส่วนของตำบลทุ่งต่อ
เทศบาลตำบลนาวง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางกุ้ง บางส่วนของตำบลนาวง และบางส่วนของตำบลวังคีรี
เทศบาลตำบลลำภูรา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลลำภูรา
เทศบาลตำบลท่างิ้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่างิ้วทั้งตำบล
เทศบาลตำบลห้วยนาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยนางทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยยอด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลห้วยยอด)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองช้างแล่นทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางดีทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางกุ้ง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาวง)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขากอบทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาขาวทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาปูน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลห้วยยอด)
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแจ่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากแจ่มทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลปากคม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากคมทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำภูรา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลลำภูรา)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาวง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาวง)
องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเตาทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทุ่งต่อ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลห้วยยอด)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังคีรี (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาวง)
ประชากร

อำเภอห้วยยอดมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 90,931 คน ชาย จำนวน 45,487 คน หญิงจำนวน 45,444 คน ความหนาแน่นของประชากร 121.69 คน/ตารางกิโลเมตร (สำรวจเมื่อเดือนธันวาคม 2548)

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ทำสวนปาล์ม และทำนา อาชีพเสริม ได้แก่ ทำไร่และทำสวนผลไม้


ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้วยยอด (ตรัง)
ธนาคารทหารไทย สาขาห้วยยอด (ตรัง)
ธนาคารธนชาต 1 สาขาห้วยยอด (ตรัง)
ธนาคารธนชาต 2 สาขาห้วยยอด (ตรัง)
ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาห้วยยอด (ตรัง)
ธนาคารออมสิน สาขาห้วยยอด (ตรัง)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยยอด (ตรัง)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยลำภูรา (ตรัง)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาวง (ตรัง)
ธนาคารกรุงไทย สาขาห้วยยอด (ตรัง)
สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาคารห้วยยอด (ศูนย์ตรัง ห้วยยอด)
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
โรงเรียนห้วยยอด
โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
โรงเรียนสามัคคีศึกษา
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
โรงเรียนในเตาพิทยาคม
โรงเรียนบางดีวิทยาคม
โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
ฯลฯ


การเดินทาง

ทางรถยนต์
เส้นทางที่ 1 ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม จากกรุงเทพฯ ลงมาจนถึงแยกปฐมพร จังหวัดชุมพร แล้วแยกเข้าจังหวัดระนอง ลงมาตามถนนเพชรเกษม ผ่านจังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ อำเภอวังวิเศษ เข้าสู่อำเภอห้วยยอด จนกระทั่งถึงแยกห้วยยอด ตรงเข้ามาทางเส้นทางเก่า จะถึงที่ว่าการอำเภอห้วยยอด เส้นทางนี้เป็นถนนสายหลักดั้งเดิม แต่จะมีความคดเคี้ยวของถนนมากและค่อนข้างเปลี่ยวโดยเฉพาะในช่วงเส้นทางจากชุมพร-ระนอง-พังงา การขับขี่ต้องอาศัยความระมัดระวัง แต่จะเป็นเส้นทางที่ผู้ขับขี่ได้สัมผัสอำเภอได้มากและผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่าง ๆ ของอำเภอ
เส้นทางที่ 2 ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม จากกรุงเทพฯ ลงมาถึงจังหวัดชุมพร จึงใช้เส้นทางสายเอเชียเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณทางแยกเข้าอำเภอทุ่งสง จะต้องกลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟเพื่อเข้าสู่อำเภอห้วยยอด เส้นทางดังกล่าวมีระยะทางประมาณ 812 กิโลเมตร เป็นถนน 4 ช่องทางจราจรตลอดเส้นทาง การเดินทางค่อนข้างสะดวกสบาย และเป็นเส้นทางที่รถโดยสารประจำทางกรุงเทพฯ-ตรัง ใช้เดินทางในปัจจุบัน
ทางรถไฟ
ปัจจุบันมีรถไฟ 2 ขบวน เดินทางโดยตรงจากกรุงเทพ ถึงจังหวัดตรัง โดยทั้งสองขบวนจะแวะรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟห้วยยอด ได้แก่

ขบวนรถด่วนขบวนที่83 กรุงเทพฯ-ตรัง ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 17.30 น. ถึงสถานีรถไฟห้วยยอด เวลา 8.00 น. โดยประมาณ
ขบวนรถด่วนขบวนที่84 ตรัง-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากสถานีรถไฟห้วยยอด เวลา 18.00 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 8.35 น. โดยประมาณ
ขบวนรถเร็วขบวนที่167 กรุงเทพฯ-กันตัง ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 18.20 น. ถึงสถานีรถไฟห้วยยอด เวลา 11.40 น. โดยประมาณ
ขบวนรถเร็วขบวนที่168 กันตัง-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากสถานีรถไฟห้วยยอด เวลา 14.30 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 5.35 น. โดยประมาณ