Get Adobe Flash player

เกษตรอำเภอ


นายสินาด  อำนักมณี
เกษตรอำเภอห้วยยอด

ข้อมูลอำเภอ

รายงานการประชุมประจำเดือน

 • มกราคม 
 • กุมภาพันธ์
 • มีนาคม
 • เมษายน
 • พฤษภาคม
 • มิถุนายน
 • กรกฎาคม
 • สิงหาคม
 • กันยายน
 • ตุลาคม
 • พฤศจิกายน
 • ธันวาคม
นายสินาด  อำนักมณี
เกษตรอำเภอห้วยยอด


นายปรีชา  ชูคำ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ


นายสมเดช  ว่องทั่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ


ว่าที่ ร.ต.วิทพงศ์  ขำวิชา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ


นางสาวธันย์ภัคนันท์  นาทธนานนท์
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน


นางสาวกฤษณ์พร  จงเจริญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ


ว่าที่ ร.ต.โสธร  เกิดแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ


นางสาวอลิตา เบี้ยขาว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
นายสหชัย  เสาวิไล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรนางสาวกรณ์ศิรินทร์ ขวัญข้าว
เจ้าพนักงานธุรการ